Анализи

SDUE na Lokalna samouprava

Стандарди за добро управување во единиците на локалната самоуправа

Стандардите за добро управување во единиците на локалната самоуправа ги поставуваат насоките за добро управување во општините, во согласност со Принципите на јавната администрација на СИГМА, односно поставените одредници од Европската Унија.
Proektna broshura

Проектна брошура

Брошурата ги презентирата целите и активностите на проектот „Следење на принципите на јавна администрација во зачувување на вредности на добро управување”, финансиран од Европската унија.
Proektna broshura

Лифлет – Дали општините ги исполнуваат стандардите за добро управување според принципите на ЕУ

Некои од нашите интересни наоди од спроведените истражувања во рамките на проектот

Обезбедување услуги од единиците на локалната самоуправа

Првиот извештај се однесува на следењето на единиците на локалната самоуправа во периодот од август до декември 2017 година. Извештајот се фокусира на обезбедувањето услуги од страна на општините.
II-Polugodishen-izveshtaj-CUP

Транспарентност и отчетност и управување со финансиите во единиците на локалната самоуправа

Третиот извештај се однесува на следењето на единиците на локалната самоуправа во периодот од јуни до ноември 2018 година. Извештајот се фокусира на управување со човечки ресурси и транспарентноста и отчетноста на општините.
II-Polugodishen-izveshtaj-CUP

Развој и координација на политиките и стратегиите и управување со човечки ресурси во единиците на локалната самоуправа

Вториот извештај се однесува на следењето на единиците на локалната самоуправа во периодот од јануари до мај 2018 година. Извештајот се фокусира на развој и координација на политиките и стратегиите и управување со човечки ресурси во општините.